TED Speech راز ارائه سخنرانی عالی در تد ted راز ارائه سخنرانی عالی در تد TED Tedspeech 1024x647

راز ارائه سخنرانی عالی در تد TED

در این ویدیو ، “کریس اندرسون” چهار راه کلیدی برای ارائه سخنرانی عالی را بیان می کند.

 

 

ویدیوی “زبان بدن شما ، شخصیت شما را می سازد” را نیز ببینید.