improve

روز جهانی من

در جهان برای هر مناسبتی یک روزی را اختصاص داده اند و آن روز را به آن نام نهاده اند …

mind-hurt

آسیب ذهنی

      دوم یا سوم راهنمایی بودم، معلم ادبیات فارسی یه تکلیف به ما داد که مصدر فعل های فارسی …

maslows-hierarchy

خود فروشی و تن فروشی

آن مایه زدنیا که خوری یا پوشی
معذوری اگر در طلبش می کوشی
باقی همه رایگان نیرزد هشدار
تا عمر گرانبها بدان نفروشی

دموکراسی

  چند وقتی هست که می خوام این موضوع رو مطرح کنم. به نظرم می رسه که در ایران معنی …

grow

مراحل رشد ذهنی

  در نظر من ؛ انسان در این روز هفتم در حال رشد ذهنی قرار دارد. انسان برای رشد ذهنی …

قداست عدد هفت

  نمی دونم شنیدین عدد ۷ قداست خاصی در عرفان و عقاید مختلف داره! در انجیل آمده که آفرینش و …

پیش گیری سرخوردگی در رابطه

ارتباط دو نفر هنگامی می تواند به خوبی پیش برود که طرفین نکاتی را همواره در نظر داشته باشند. اولین …