کارگاه شناخت خود و ساختار کائنات  فایل های صوتی artem kovalev 86365 unsplash 600x400

کارگاه شناخت خود و ساختار کائنات

فایل های صوتی Negotiate 600x400

کارگاه ارتباط، انتقاد، مذاکره

فایل های صوتی Exercise 600x400

کارگاه سلامت تن و روان

کارگاه هوش هیجانی  فایل های صوتی EQ 600x400

کارگاه هوش هیجانی

کارگاه ارتباط زن و مرد  فایل های صوتی daniel cheung 554579 unsplash 600x400

کارگاه ارتباط زن و مرد

کارگاه شادمانی و شادکامی  فایل های صوتی happy 600x400

کارگاه شادمانی و شادکامی

کارگاه اختیار، انتخاب و مسئولیت پذیری  فایل های صوتی warren wong 357941 unsplash 600x400

کارگاه اختیار، انتخاب و مسئولیت پذیری

کارگاه انگیزه و هدف  فایل های صوتی motivation 600x400

کارگاه انگیزه و هدف