کارگاه شناخت خود و ساختار کائنات

فایل صوتی: کارگاه شناخت خود و ساختار کائنات

فایل صوتی: کارگاه ارتباط، انتقاد، مذاکره

فایل صوتی: کارگاه سلامت تن و روان

کارگاه هوش هیجانی

فایل صوتی: کارگاه هوش هیجانی

کارگاه ارتباط زن و مرد

فایل صوتی : کارگاه ارتباط زن و مرد

کارگاه شادمانی و شادکامی

فایل صوتی: کارگاه شادمانی و شادکامی

کارگاه اختیار، انتخاب و مسئولیت پذیری

فایل صوتی: کارگاه اختیار، انتخاب و مسئولیت پذیری

کارگاه انگیزه و هدف

فایل صوتی: کارگاه انگیزه و هدف

قایق زندگی  با انتخاب دکتر یاوریان به عنوان مربی خود:

قایق بادبانی زندگی خود را در تلاطم امواج روزگار با لذت و اطمینان تا ساحل آرامش مطلوب به پیش برانید.